A Very Shocking True Story To Read

The author has allowed me to write about her book on my blog. It has been a while since I read it now. But it sticks to someone after reading it. I just hope Lily has found back to some comfort of happiness after it has been a while since it all happend. I know it is though for sure, I have my own horrible story to live with.

«The Girl Nobody Wants» by Lily O’Brien. It is a story that takes place in England and in Ireland. Too many people let her, her siblings and other children around her down. No child should be left with the feeling of not being wanted and unloved.

I just hope society has changed a lot since this story took place. That caring and looking after our children who is our future is way too important to not do. Respect them and love them and do no harm to them.

There excist many stories from around the world where children have been abused and neglected who has been lucky to have survived and able to tell.

This story tells about a very strong survivour and how life keep you going even going through hell.

Get your copy of the book «The Girl Nobody Wants«.

Publisert i All latest posts in English, Books, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Overgriperen skal ikke bestemme hvor jeg skal bo

Lokal avisa har publisert en ny artikkel etter min brev skriving til de på stortinget.

https://www.firda.no/nyheiter/forde/politikk/overgriparen-skal-ikkje-bestemme-kvar-eg-skal-bu/s/5-15-409693

Flere artikler

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Malt på traume opphold 2011 etter rettsaken og han var dømt i Lagmannsretten. Ikke fornøyd med Norges lover… Det skulle være en lunte men ble tilslutt en løvetann. At Norges lover kan vokse seg ut som løvetannbarna, som vi er som har overlevd seksuelle overgrep i barndommen er håpet… Gi oss menneskeverdet tilbake

Publisert i Alle siste innlegg på Norsk, I media, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Tampers with the human dignity

I want to put this on the edge maybe you can understand the seriousness since my 2 last attempts did fail. Hence my 2 blogposts about:  hus er mer verdt enn et menneske and en terrorist uten kuler og krutt. (I can translate if anyone is interrested to know. Google translate sometimes tells you way too funny stuff rather what is intented to be said.)

Since work is an excuse to continue to offend a human and his human rights to move freely is more rightful than my right to move freely.

There is places where humans can not move freely, I talk about buildings and some shut off places around the world. Why they are shut off, well for security reasons mostly or private property. So why can not offenders be shut off from moving near the persons they have offended?

I am a writer and am writing a book, that is my job for the moment. And as a writer I can in practice work anywhere. So I can use my freedom of movement and ocupy the prime ministers office for about 20 minutes every 2 weeks. Yes because that is my human right to move freely. Why do I absolutley have to go there? Yes because there I can be safe and work in peace because there won’t be any apointments going on while I am there. (This is something that will be objected as it soon be occupied by everyone but the prime minister in the end)…

Why should I accept to be disturbed from living my life freely here where I live? From a terrorising abuser who himself don’t seem to have any form of conscience neither any form of understanding for what he has done towards me and what kind of damages he has caused my body as a human being?

My body is my property and the municipality I live in has to be allowed to be claimed to be private property to move about? Change the laws now and give me and other offended people our human dignity back, and freedom to live in peace in this life. The world is big enough for it. It is talk about one particular place on this gigantic planet.

You are facilitators for humans to be refugees also ethnic Norwegian sitizens with the way the laws are today…

The Norwegian state deprives my human dignity and human rights the way they enforces the Norwegian laws today…

My  suggestion to change the law: endring av besøksforbud loven.

Publisert i All latest posts in English, Public issues, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Tukler med menneskeverdet

Jeg vil sette noe på spissen så at dere kanskje klarer å forstå alvoret siden mine to tidligere forsøk ikke har lykkes. Viser da til mine to blogg innlegg om hus er mer verdt enn et menneske og en terrorist uten kuler og krutt.

Siden jobb er en unnskyldning til å fortsette å krenke ett menneske og at hans menneskerett til å ferdes fritt er større enn min menneskerett til å ferdes fritt.

Det finnes steder der mennesker ikke har fritt frem å ferdes da snakker jeg om bygninger og enkelte avstengte områder rundt om i verden. Hvorfor de er avstengt, vel av sikkerhetshensyn av ulike årsaker eller man sier det er privat eiendom. Så hvorfor kan man da ikke hindre overgripere fra å ferdes i nærheten av mennesker de har krenket?

Jeg driver skriver bok, det er min jobb for øyeblikket og er man forfatter kan man i praksis jobbe hvor som helst. Så da kan jeg ta meg den frihet å si at jeg skal absolutt skrive boken min på statsministerens kontor ca 20 min hver 14 dag. Jo for det er min frie menneskerett å gjøre det. Hvorfor absolutt der? Jo der er det både sikkert å sitte og der kan jeg jobbe i fred for det vil ikke være lagt opp til avtaler i den tiden. (Dette er noe som ikke vil bli godtatt for da blir kontoret okkupert av alt andre enn statsministeren tilslutt)…

Hvorfor skal jeg godta å bli forstyrret fra og leve livet mitt fritt her jeg bor fra en terroriserende overgriper som selv ikke ser ut til å ha noen form for samvittighet ei heller noen form for forståelse for hva han har gjort imot meg og hvilke skader han har påført kroppen min som menneske?

Min kropp er min eiendom og kommunen jeg bor i må vel være lov å kalle privat eiendom å ferdes på? Forandre lovene nå og gi meg og mine med utsatte og andre typer krenkede menneskeverdet tilbake, også friheten og fred i livet. Verden er stor nok til det. Det er snakk om ett bestemt sted på en gedigen jordklode.

Dere tilrettelegger for at mennesker skal være på flukt også etnisk Norske på denne måten lovene er idag…

Den  norske stat fratar meg menneskeverdet og menneskerettigheter slik de håndhever Norges lover idag…

Mitt forslag til endring av besøksforbud loven.

Publisert i Alle siste innlegg på Norsk, Offentlige saker, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Kjevlen i forkledning

Noen få år tilbake i tid fikk jeg utlevert en volds alarm fra politiet. Etter noen feilslåtte forsøk tok de den fra meg. Etter noen flere måneder så feilet advokaten å fornye besøksforbudet i tide.. Så jeg fant like så greit ut at jeg måtte ha noe å beskytte meg med når jeg gikk ute på gata, Fant ut at ei kjevle ville jo være en god ide for at jeg skulle føle meg trygg å gå på gata med. Okai, ja galskap! Heeh! Så jeg laget like så greit et militærgrønt lignende trekk med rosa bånd med hjerter på så det kunne se ut som en diger karamell. Noen få har også signert den:

Karamellen

Jeg skrev først brev til justisministeren. Der ba jeg pent om å få tildelt en person til å beskytte meg eller få bæretillatelse på kjevla mi. Haha ja ingenting ble godkjent. Men jeg gikk inn på politistasjonen i byen jeg bodde og bad om bæretillatelse og det fikk jeg lov til så lenge jeg ikke brukte den. For 4 år mens jeg bodde der var den i veska mi.

Reiste en gang til Oslo på et møte og der var politidirektøren også tilstede. Jeg tok frem kjevla og øynene lyste opp av sjokk. Jeg la den på bordet og forklarte han hvorfor. Han virket ikke særlig komfortabel, men nikket som om han forstod. Møtte også justisministeren i utganghallen av bygningen med barnet sitt. Jeg tok ikke kjevla fram for noen autograf da…

Jeg har bragt dette frem igjen nå fordi jeg har flyttet by og trodde jeg kunne gå videre med livet mitt uten at drittsekken som forårsaket at jeg bærte den i utgangspunktet skulle dukke opp her. Det er et sikkerhetshull i lov systemet vårt som tillater psykopaten fortsette å trakassere meg og være tillatt å ferdes her jeg bor gjennom jobben. Han har fått oppholdsforbud, men gjelder kun på fritiden. Forklar meg forskjellen? Han er her fortsatt gjennom jobben, hvorfor er det en unnskyldning? Hans ferdsel i mitt nærvær får kroppen min til å låse seg og jeg kan ikke ferdes fritt her jeg bor. Han skadet meg faktisk såpass mye. Hva var poenget med å gi han oppholdsforbud når han fortsatt er her med hele seg gjennom jobben? Norske lov systemet har gått på dunken…

Publisert i Alle siste innlegg på Norsk, Janne Helen's liv, Offentlige saker, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

My Rolling Pin in disguise

Back in time some few years I was given a security alarm by the police. After some failed episodes they removed it away from me. After some time again my laywer failed to renew the restraining order..  So I figured out I had to get something to protect me when out in the streets. I found a rolling pin would be a great idea to feel safer walking on the street with. Okay yeah crazy! Lol! So I did make a nice army green like cover and pink ribons with hearts on to make it look like a giant sweet caramel.   A few have put their signature on it too:

Karamellen

I first wrote a letter to the minister of law and defence here in Norway. Where I kindly asked for either a person to be my bodyguard and protect me or the license to carry my rolling pin in my handbag. Haha yeah none was aproved. But I then walked into the police office in the town I was living and asked for permisson to carry it around and they told me to gladly carry it, just don’t use it. So for 4 years I carried it around in my handbag.

I once went for a meeting in Oslo and the head chief of police in Norway was attending, I brought the Rolling Pin out of my bag and his eyes lit up in shock. I put it on the table and explained him why. He seemed uncomfortable, but nodded his head in understanding. I too met the minister of law and defence in the hallway of the building, but since he had his child with him I didn’t pick my rolling pin out and ask for any autograph…

I have brought this back out now because I moved town and thought I could move on with my life and live safely here without any interference or disturbance from that bastard that made me carry it in the first place had to show up here through work. And the lawsystem seem to have a hole in it’s security system that allow the psychopath to still harass me being alowed to turn up in my town through work. He has half way been promted to turn up in any other time though. Explain the difference please? He is still showing up here through work, why is that an excuse? His roaming near me causes my body to lock down and I can not move freely around my town. He damaged me that bad. What was the point of putting that restraining order on him then, he is still here in whole person through work?  Norwegian lawsystem has broken down…

Publisert i All latest posts in English, Janne Helen's life, Public issues, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

To My Stalker…

I don’t know who you are or whatever you want from me… Man or woman?

Can you reveal yourself? Not in public, but you may respond to this post and I won’t make it public  I only read what you are saying…

Everytime I confront you you run away… ? Scared of what I might say? Scared of what I might do? Scared of rejection? … Well whoever you are you should know by now you can not force love on anyone…

Take the chanse and confront me now, this is your chanse.  I am right here and ready to give of my precious time…

Do you want something from me? … Who knows what happend if we really talk together? … You seem to know a lot about me…. I don’t know you at all (If you are not any of my exes though…)..

Publisert i All latest posts in English, Alle siste innlegg på Norsk, Mine lesere, My readers, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar